SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

Đếm đến 5. Nhận biết các nhóm có 5 đối tượng. Nhận biết chữ số 5