SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

 Đi thăng bằng trên ghế băng, đầu đội túi cát. – Trò chơi: Cướp cờ