SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI (Tuần thứ 3, từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024)

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-3-tu-ngay/ctfull/621/15042

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-52-tu-nga/ctfull/621/14995

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-50-tu-nga/ctfull/621/14955

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-48-tu-nga/ctfull/621/14925

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-47-tu-nga/ctfull/621/14910

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-45-tu-nga/ctfull/621/14868

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-44-tu-nga/ctfull/621/14848

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-43-tu-nga/ctfull/621/14840

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-42-tu-nga/ctfull/621/14827

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-41-tu-nga/ctfull/621/14814

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-40-tu-nga/ctfull/621/14782

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-39-tu-nga/ctfull/621/14752

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-38-tu-nga/ctfull/621/14741

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-37-tu-nga/ctfull/621/14725

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-36-tu-nga/ctfull/621/14711

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-35-tu-nga/ctfull/621/14695

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-34-tu-nga/ctfull/621/14672

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-33-tu-nga/ctfull/621/14657

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-31-tu-nga/ctfull/621/14641

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-23-tu-nga/ctfull/621/14532

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-21-tu-nga/ctfull/621/14494

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-19-tu-nga/ctfull/621/14465

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-17-tu-nga/ctfull/621/14441

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-16-tu-nga/ctfull/621/14423

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-15-tu-nga/ctfull/621/14403

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-14-tu-nga/ctfull/621/14382

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-13-tu-nga/ctfull/621/14356

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-12-tu-nga/ctfull/621/14347

https://www.hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-10-tu-nga/ctfull/621/14320

https://www.hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-09-tu-nga/ctfull/621/14302

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-07-tu-nga/ctfull/621/14273

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-06-tu-nga/ctfull/621/14264

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-05-tu-nga/ct/621/14252

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-04-tu-nga/ctfull/621/14248

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-03-tu-nga/ctfull/621/14240

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-52-tu-nga/ctfull/621/14215

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-51-tu-nga/ctfull/621/14205

https://hanoi.edu.vn/thong-bao/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-50-tu-nga/ctfull/621/14197

https://admin.hanoi.edu.vn//data/hnedu/hanoi/attachments/lich_cong_tac_tuan_49_tu_ngay_0512-1112_512202215.pdf

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-48-tu-nga-c573-14163.aspx

https://admin.hanoi.edu.vn//data/hnedu/hanoi/attachments/lich_ct_tuan_47_tu_ngay_2111-2711_2011202217.pdf

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-46-tu-nga-c573-14138.aspx

https://admin.hanoi.edu.vn//data/hnedu/hanoi/attachments/lich_cong_tac_tuan_45_tu_ngay_0711-1311_611202217.pdf

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-44-tu-nga-c573-13108.aspx

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-43-tu-nga-c573-13099.aspx

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-42-tu-nga-c573-13093.aspx

https://admin.hanoi.edu.vn//data/hnedu/hanoi/attachments/2022_10/lich_-ct-tuan-41-tu-ngay-1010-1510_910202217.pdf

https://admin.hanoi.edu.vn//data/hnedu/hanoi/attachments/2022_10/lich_cong_tac_tuan_40_tu_ngay_310-910_210202218.pd2217.pdf

www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-39-tu-nga-c573-13043.aspx

httpd://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-38-tu-nga-c573-13031.aspx

http://https://admin.hanoi.edu.vn//data/hnedu/hanoi/attachments/lich_cong_tac_tuan_38_tu_ngay_199-259_19920228.pdf

https://admin.hanoi.edu.vn//data/hnedu/hanoi/attachments/2022_9/lich_cong_tac_tuan_37_tu_ngay_129-169_119202216.pdf

https://admin.hanoi.edu.vn//data/hnedu/hanoi/attachments/lich-tac-tuan-36-tu-ngay-59-992022_49202219.pdf

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-35-tu-nga-c573-12995.aspx

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-34-tu-nga-c573-12976.aspx

https://admin.hanoi.edu.vn//data/hnedu/hanoi/attachments/2022_8/file20220814171238du-thao-lich-cong-tac-tuan-33-tu-ngay-158-218_1_148202218.pdf

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-32-tu-nga-c573-12953.aspx

https://www.hanoi.edu .vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-31-tu-nga-c573-12947.aspx

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-30-tu-nga-c573-12941.aspx

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-29-tu-nga-c573-12927.aspx

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-28-tu-nga-c573-12908.aspx

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-27-tu-nga-c573-12889.aspx

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-26-tu-nga-c573-12875.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-17-tu-nga-c573-12766.aspx

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-16-tu-nga-c573-12756.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-14-tu-nga-c573-12735.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-13-tu-nga-c573-12718.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-12-tu-nga-c573-12711.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-11-tu-nga-c573-12706.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-10-tu-nga-c573-12698.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-09-tu-nga-c573-12694.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-08-tu-nga-c573-12690.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-07-tu-nga-c573-12680.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-06-tu-nga-c573-12669.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-04-tu-nga-c573-12659.aspx

lich_cong_tac_tuan_03_171-2112022_161202217

 

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-02-tu-nga-c573-12631.aspx

lich_cong_tac_tuan_01_031-712022_3120229

 

lich_cong_tac_tuan_52_tu_2712-3112_2612202112

 

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-51-tu-nga-c573-12596.aspx

https://admin.hanoi.edu.vn//data/hnedu/hanoi/attachments/lich_cong_tac_tuan_50_tu_ngay_1312-17122021_1212202111.pdf

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-49-tu-nga-c573-12581.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-48-tu-nga-c573-12571.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-47-tu-nga-c573-12560.aspx

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-46-tu-nga-c573-12546.aspx

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-45-tu-nga-c573-12532.aspx

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-44-tu-nga-c573-12522.aspx

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-43-tu-nga-c573-12509.aspx

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-42-tu-nga-c573-12499.aspx

https://admin.hanoi.edu.vn//data/hnedu/hanoi/attachments/2021_10/file20211009163111lich_ct_tuan_41_1110-17102021_910202116.pdf

https://admin.hanoi.edu.vn//data/hnedu/hanoi/attachments/2021_10/lich_ct_tuan_40_0410-10102021_210202117.pdf

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-39-tu-nga-c573-12451.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-38-tu-nga-c573-12429.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-37-tu-nga-c573-12418.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-36-tu-nga-c573-12401.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-cong-tac-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-tuan-thu-35-tu-nga-c573-12375.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-238-2982021-c573-12367.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-168-2282021-c573-12355.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-098-1582021-c573-12345.aspx

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-028-0882021-c573-12326.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-267-3072021-c573-12311.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-197-2472021-c573-12294.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-127-1872021-c573-12276.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-057-1172021-c573-12259.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-286-0472021-c573-12238.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-216-2762021-c573-12226.aspx

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-146-1862021-c573-12211.aspx

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-076-1362021-c573-12203.aspx

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-315-0562021-c573-12183.aspx

https://www.hanoi.edu.vn/default.aspx

https://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-175-2152021-c573-12163.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-105-1452021-c573-12155.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-035-0852021-c573-12142.aspx

hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-264-2942021-c573-12127.aspx

httpshttps://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-194-2442021-c573-12106.aspx://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-223-2732021-c573-12025.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-153-1932021-c573-12006.aspx

https://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-1702-19022021-c573-11971.aspx

http://www.hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-2501-31012021-c573-11918.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-1801-22012021-c573-11906.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-1101-16012021-c573-11896.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-0401-08012021-c573-11871.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-28122020-01012021-c573-11853.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-2112-27122020-c573-11841.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-1412-20122020-c573-11827.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-0712-13122020-c573-11813.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-3011-05122020-c573-11793.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-2311-28112020-c573-11786.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-1611-21112020-c573-11761.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-0911-15112020-c573-11742.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-0211-07112020-c573-11725.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-2610-31102020-c573-11706.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-1910-23102020-c573-11686.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-1210-17102020-c573-11674.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-0510-11102020-c573-11664.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-289-03102020-c573-11654.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-219-2592020-c573-11645.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-149-1892020-c573-11623.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-079-1192020-c573-11612.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-318-0692020-c573-11597.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-248-3082020-cap-n-c573-11585.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-178-2282020-c573-11576.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-108-1482020-c573-11562.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-038-0982020-c573-11544.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-277-0282020-c573-11520.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-207-2572020-c573-11506.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-137-1972020-c573-11484.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-067-1272020-c573-11465.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-296-0472020-c573-11439.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-226-2862020-c573-11415.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-156-2062020-c573-11390.aspx

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-086-1262020-c573-11364.aspx