SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

Tuyên truyền, vận động Cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ tham gia thi trực tuyến tìm hiểu về Bộ luật Lao động năm 2019

CV-99-vv-tham-gia-thi-trực-tuyến-tìm-hiểu-Bộ-luật-Lao-động-2019

http://hanoi.edu.vn/lich-cong-tac/lich-lam-viec-cua-ban-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tuan-tu-1210-17102020-c573-11674.aspx