SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

Văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội năm học 2021 – 2022

285-Trien-khai-thuc-hien-Thong-bao-so-522-TB.TU-ngay-03.11.2021-cua-Thanh-uy-1

21-2021_09_20_1632128150_ctub-21-2021_signed

224-Thuc-hien-Ke-hoach-so-895.KH-BGDDT-ngay-09.9.2021-cua-Bo-Giao-duc-va-Dao-tao

2021_09_01_1630463530_khub-201-2021_signed1

Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội

184-2021_08_16_1629113061_qdub-3952-2021_signed