SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

THÔNG BÁO 3340/TB-SGDĐT NGÀY 21/9/2022 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI