SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

Thông báo điều chỉnh một số nội dung tại Công văn số 3807/UBND-KGVX ngày 31/10/2021 của UBND Thành phố việc cho học sinh trở lại trường học