SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

Văn bản chỉ đạo của Công đoàn ngành giáo dục năm học 2021-2022

138-Cong-van-47-vv-tuyen-truyen-Ky-niem-75-nam-ngay-Thuong-binh-Liet-sy

135-Cong-van-46-vv-don-doc-CDCS-nop-BC-quyet-toan-tai-chinh-6-thang-dau-nam-2022

118-Ke-hoach-to-chuc-Dai-hoi-CDCS-tien-toi-Dai-hoi-CDGD-Ha-Noi-lan-thu-XXV

104-KH-Bieu-duong-GDTB

97-Cong-van-31-vv-cap-KPCD-dot-1-nam-2022

96-Cv-32-vv-don-doc-CDCS-day-manh-viec-trien-khai-Chuong-trinh-01-trieu-sang-kien

95-Ke-hoach-ra-soat-CDCS

Cong-van-23-vv-cong-khai-tai-chinh-CDCS-nam-2021-1

72-HD-05-ve-Thang-CN-va-Thang-hanh-dong-ATVSLD-2022-1

69-CV19-vv-tong-hop-y-kien-kien-nghi-cua-CBGVNV-tai-HN-gap-go-doi-thoai-voi-Chu-tich-UBND-TP.

60-KH-trien-khai-CVD-Phu-nu-Thu-do-ung-xu-dep

57-Huong-dan-thuc-hien-thu-chi-tai-chinh-tai-CDCS-1-1

57-4290-thu-chi-CDCS-1

52-Cong-van-vv-BC-so-lieu-phong-chong-dich-Covid-19

50-.-CV-Xanh-Sach-Dep-21.22

49-Cong-van-Ung-ho-Quy-vi-bien-dao10.03.2022_14h33p49_signed-1-1

47-4290-thu-chi-CDCS

45-KH-khao-sat-LD-nu-nam-2022

44-Ke-hoach-kiem-tra-giam-sat-viec-chap-hanh-Dieu-le-CDVN-nam-2022-1

41-CV-Bao-cao-TK-phong-trao-GVT.DVN_

37-Ke-hoach-PTDV-thanh-lap-CDCS-nam-2022

36-Chuong-trinh-Chinh-sach-phap-luat-nam-2022-3

32-Huong-dan-CD-thuc-hien-giam-sat-viec-tu-duong-cua-nguoi-dung-dau-can-bo-chu-chot-dang-vien-1

33-Ke-hoach-thuc-hien-CVD-Nguoi-Viet-Nam-dung-hang-Viet-Nam

27-Ke-hoach-phat-dong-thi-dua-nam-2022

29-Ke-hoach-phong-chong-tham-nhung-nam-2022-1

26-Huong-dan-hoat-dong-ky-niem-ngay-8.3

25-Ke-hoach-trien-khai-Giai-thuong-Nha-giao-Ha-Noi-tam-huyet-sang-tao-lan-6

24-Ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-1-trieu-sang-kien-1

21-Chuong-trinh-cong-tac-nu-cong-nam-2022

07-Cong-van-04-vv-thong-ke-CBGVNV-thue-tro-o-Ha-Noi-khong-ve-que-don-Tet

02-Cong-van-02-vv-lap-bao-cao-quyet-toan-tai-chinh-CD-nam-2021

308-Cong-van-129-vv-on-dinh-quan-he-Lao-dong-dip-cuoi-nam-2021

287-Cong-van-119-vv-cap-KPCD-dot-2-va-thu-KPCD-6-thang-cuoi-nam-2021

288-Chuong-trinh-to-chuc-cac-hoat-dong-cham-lo-Tet-2022

288-Huong-dan-21-cua-LDLD-TP-CDCS-nghien-cuu

276-HD-12-vv-xay-dung-du-toan-tai-chinh-CD-nam-2022

273-HD-11-ve-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-hoc-2021.2022

271-KH-ho-tro-MACD-2022-1

3194-HDLT-SGDDT-CDN10.09.2021_15h30p59_signed-1

Ke-hoach-LT-vv-phoi-hop-cong-tac-giua-BGD-So-va-CDGD-Ha-Noi-nam-hoc-2021.2022

Cong-van-Lien-tich-vv-van-dong-huong-ung-chuong-trinh-May-tinh-cho-em

201-27-8-Công-văn-97-vv-gửi-đề-cương-tuyên-truyền-kết-quả-kỳ-họp-thứ-nhất-Quốc-hội-khóa-XV

201-Đề-cương-Tuyên-truyền-TT-KQ-kỳ-họp-thứ-nhất-QH-khóa-XV

197-25-8-Kế-hoạch-06-vv-tổ-chức-Tết-Trung-thu-cho-con-em-CBGVNV-năm-2021