SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

Văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2021-2022

151-PGD.2022.-CV-PCDB-29.7

150-cv-ve-tk-nh-2021-2022-trien-khai-nhiem-vu-nh-2022-2023chunglh-09-08-202213h43p2_10820229

149-2180-SGD-KHTC01.08.2022_10h09p11_signed

150-cv-ve-tk-nh-2021-2022-trien-khai-nhiem-vu-nh-2022-2023chunglh-09-08-202213h43p2_10820229

148-Cong-van-chi-dao-theo-455-CNTT_hoatl-25-07-2022_16h48p5928.07.20-22_09h10p06_signed

147-1101-QD-SGD.compressed26.07.2022_16h47p07_signed-1

146-2056-SGD-VP21.07.2022_15h35p37_signed

145-CV-huong-ung-ngay-toan-dan-phong-chong-mua-ban-nguoi-30.7-nam-202-2_lochx-20-07-2022_09h15p5820.07.2022_15h47p26_signed-1

142-2086-SGD-KHTC19.07.2022_16h57p09_signed

141-CV-Cuoc-thi-Tim-hieu-lich-su-quan-he-dac-biet-Viet-Nam-Lao-Lao-Viet-Nam-2022_lochx-17-07-2022_11h49p3318.07.2022_14h25p05_signed

139-2062-SGD-KHTC18.07.2022_10h46p26_signed

138-Cong-van-47-vv-tuyen-truyen-Ky-niem-75-nam-ngay-Thuong-binh-Liet-sy

133-Ke-hoach-Truyen-thong-ve-GDDT-nam-2022_chunglh-28-06-2022_10h14p0-730.06.2022_16h16p13_signed

130-1794-SGD-KHTC22.06.2022_14h38p15_signed

129-1773-SGD-Vp21.06.2022_15h11p04_signed

128-KH-kiem-tra-xa-hoi-hoc-tapr_06_21_2022

127-1735-SGD-TCCB17.06.2022_18h04p01_signed

125-CV-lien-tich-vv-to-chuc-DH-CDCS-tien-toi-DH-CDGD-Ha-Noi-lan-thu-25

123-856-QD-SGD13.06.2022_17h39p20_signed

122-1569-SGD-CTTT-KHCN06.06.2022_11h10p20_signed

121-1534-SGD-KHTC0-thong-ke-du-lieu-CSGD

120-CV-41-boi-duong-nghiep-vu-thanh-tra-1

118-Ke-hoach-to-chuc-Dai-hoi-CDCS-tien-toi-Dai-hoi-CDGD-Ha-Noi-lan-thu-XXV

116-KH-phong-chong-mua-ban-nguoi

115-761-QD-SGD19.05.2022_10h37p06_signed

113-1339-SGD-KHTC18.05.2022_10h26p37_signed

112-CV-ISPEDD-2022-cuongvv-481_lochx-16-05-2022_16h55p4318.05.2022_0-8h51p11_signed

110-1312-SGD-KHTC16.05.2022_14h12p04_signed

108-1247-SGD-TCCB11.05.2022_16h31p19_signed

107-CV-phat-dong-tuan-le-107-nuoc-sach-va-VSMT-thang-noi-k-voi-nhua-dung-1-lan_lochx-09-05-2022_14h47p4011.05.2022_08h27p25_signed

106-HD-DGXL2021-2022-_chunglh-04-05-2022_21h19p2106.05.2022_08h28p59_signed

105-CV-trien-khai-cuoc-hti-bien-105-Viet-Nam-HP-vuon-ra-bien-lon_loch-x-06-05-2022_17h30p4309.05.2022_15h13p29_signed

104-KH-Bieu-duong-GDTB

101.-Cong-van-thuc-hien-thang-hanh-dong-vi-ATTP-nam-202214.04.202-2_14h31p35_signed-1-1-1

99-CV-114-ngay-15.01.2022-Trien-khai-Thang-hanh-dong-vi-an-toan-thuc-pham

90-990-KH-SGD19.04.2022_07h58p45_signed

89-1002-HD-SGD19.04.2022_10h59p34_signed-1

3-HD_hangqt-12-04-2022_09h40p4213.04.2022_16h15p56_signed

01.-Cong-van-thuc-hien-thang-hanh-dong-vi-ATTP-nam-202214.04.202-2_14h31p35_signed

941-KH-SGD

905-SGD-VP08.04.2022_17h38p36_signed

881-SGD-TXDH08.04.2022_15h52p00_signed

864-SGD-KHTC13.04.2022_09h48p23_signed

71-3a-Cong-Van-ra-soat-thong-tin_hangqt-29-03-2022_17h01p1531.03.20-22_15h50p08_signed

70-804-SGD-VP31.03.2022_10h43p05_signed

68-TP.-Ke-hoach-VSTBPN-nam-202230.03.2022_10h28p49_signed

66-751-KH-SGD28.03.2022_17h54p10_signed

65-741-KH-SGD28.03.2022_17h40p14_signed-1

64-765-KH-SGD28.03.2022_16h16p06_signed-1

63-351-QD-SGD25.03.2022_08h58p13_signed

62-KH-tuyen-truyen-phong-chong-HIV-AIDS-cua-nganh-GDDT-Ha-Noi-nam-20-22_lochx-24-03-2022_10h01p0124.03.2022_16h51p01_signed-1

59-609-SGDDT-CTTT-KHCN11.03.2022_17h23p20-CV-Gio-trai-dat

56-Ke-hoach-VSTBPN-giai-doan-2021-2030_hangqt-11-03-2022_10h25p5011-.03.2022_16h17p39_signed-1-1

55-575-SGD-KHTC14.03.2022_14h01p56_signed-1

https://hanoi.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-thi-tuyen-chuc-danh-hieu-truong-co-so-giao-duc-cong-lap-truc-thuoc-so-c525-12710.aspx

53-581-H

KH-51-KT-CCHC.-PBGDPL-TTDKT_chunglh-08-03-2022_18h40p3711.03.2022_0-9h08p55_signed-2-1

49-Cong-van-Ung-ho-Quy-vi-bien-dao10.03.2022_14h33p49_signed-1

48-562-SGDDT-KHTC09.03.2022_16h29p49_signed

46-532-SGDDT-KHTC08.03.2022_17h52p12_signed

43-438-KH-SGDDT04.03.2022_10h34p51_signed-1

42-HDLN-489-ve-cong-tac-phong-chong-COVID-19

43-438-KH-SGDDT04.03.2022_10h34p51_signed

40-CV-469-cap-nhat-thong-tin-tinh-hinh-hoc-sinh-051_chunglh-24-02-2022_10h1-6p2028.02.2022_09h29p01_signed-2

cv_468_272202221

38-385-KH-SGD22.02.2022_10h03p30_signed-1

35-TP.-CV.-Hu-o-ng-da-n-ho-c-sinh-di-ho-c-tru-c-tie-p-17.02.2022_16-h29p08_signed

34-362-SGD-TCCB17.02.2022_14h57p03_signed

31-361-SGD-KHTC-15.02.2022_15h49p31_signed-1

28-307-SGD-KHTC10.02.2022_09h47p26_signed

25-2022-259-Ke-hoach-Van-thu-Luu-tru-nam-2022_chunglh-26-01-2022_14h31p0107.02.2022_10h59p27_signed_Page1-da-chuyen-doi

23-312-KH-SGD08.02.2022_17h11p23_signed

15-202-KH-SGD24.01.2022_15h52p18_signed-1

16-175-SGD-VP24.01.2022_11h04p31_signed.01.2022_11h04p31_signed

14-158-KH-SGD20.01.2022_17h10p10_signed-1

12-20220112-Ke-hoach-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nam-20-22_chunglh-14-01-2022_16h52p1418.01.2022_14h46p35_signed

11-124-SGD-KHTC18.01.2022_08h42p09_signed

10-118-SGD-GDMN-3

08-78-SGD-KHTC13.01.2022_14h54p48_signed-2

06-22-SGD-VP-huong-dan-xet-tang-Ky-niem-chuong-nam-2022-1

05-24-SGD-KHTC06.01.2022_16h13p41_signed-1

03-13-SGD-CTTT05.01.2022_16h35p18_signed-2

04-14-KH-SGD05.01.2022_16h52p39_signed

313-4327-KH-SGD29.12.2021_14h11p29_signed

312-CV-chi-dao-dip-tet-Nguyen-dan-Nham-Dan_lochx-23-12-2021_18h11p33-27.12.2021_09h10p45_signed

311-4354-SGD-VP24.12.2021_10h09p10_signed

310-CV-chi-dao-dip-tet-Nguyen-dan-Nham-Dan_lochx-23-12-2021_18h11p33-27.12.2021_09h10p45_signed

309-4340-KH-SGD22.12.2021_16h35p56_signed

305-4322-SGD-CTTT20.12.2021_15h45p04_signed

305-4281-SGD-CTTT15.12.2021_15h02p55_signed

5-12-n4168_512202112

3-12-file2021120418172921306-hdln-yt-gddt_1_412202118

302-4129-KH-SGD02.12.2021_15h20p10_signed-1

297-4024-SGD-TCCB23.11.2021_16h32p43_signed

17-11-3970-KH-SGD19.11.2021_17h26p56_signed

286-3833-SGDDT-CTTT06.11.2021_17h58p49_signed-1

281-3716-SGD-QLT02.11.2021_17h18p30_signed

280-3748-SGDDT-VP01.11.2021_17h31p52_signed-1

277-Huong-dan-Lien-nganh-Cong-tac-phong-chong-dich-COVID-19-1

270-CV-SO-531-TTR

268-3608-SGD-KHTC20.10.2021_09h20p23_signed

267-HD-thuc-hien-TT22.-SGD

266-3594-SGD-KHTC20.10.2021_08h35p49_signed

265-3572-SGD-CTTT15.10.2021_12h12p17_signed

256-HD-hoat-dong-ky-niem-91-nam-ngay-thanh-lap-Hoi-LHPN-Viet-Nam-1

255-Huong-dan-08-trien-khai-hoat-dong-cong-doan-nam-hoc-2021.2022-1

256-HD-hoat-dong-ky-niem-91-nam-ngay-thanh-lap-Hoi-LHPN-Viet-Nam

252-HD-hoat-dong-ky-niem-91-nam-ngay-thanh-lap-Hoi-LHPN-Viet-Nam-1

251-KH-08-vv-thuc-hien-chien-luoc-quoc-gia-ve-binh-dang-gioi-1-6

249-3309-SGD-TCCB04.10.2021_11h31p10_signed

243-3296-KH-SGD27.09.2021_14h46p50_signed

238-22-9-3357-KH-SGD23.09.2021_10h58p53_signed

233-3340-TB-SGD22.09.2021_08h52p03_signed

1d0ba1a185f244c59633a4b3ea7ca980ExiHhi5oeeRkUy5V-4-scaled.jpg

223-3233-SGD-VP14.09.2021_15h18p01_signed

221-Cong-van-ve-ANAT-truong-hoc-9-2021-aTrung-84114.09.2021_17h12p29-_signed

1272-QD-SGD13.09.2021_09h59p23_signed-1

3194-HDLT-SGDDT-CDN10.09.2021_15h30p59_signed-1

Ke-hoach-LT-vv-phoi-hop-cong-tac-giua-BGD-So-va-CDGD-Ha-Noi-nam-hoc-2021.2022

215-3212-SGD-KHTC10.09.2021_10h16p40_signed

214-3204-SGD-KHTC10.09.2021_10h14p11_signed

205-3029-SGD-VP31.08.2021_11h16p13_signed

202-3024-SGD-VP30.08.2021_09h35p02_signed

200-26-8-3016-SGD-VP26.08.2021_15h34p07_signed

195-26-8-1220-QD-SGD26.08.2021_10h29p05_signed-1