SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

Văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Quận Hoàn Kiếm năm học 2021-2022

13-Thong-bao-ve-viec-dieu-chinh-cac-bien-phap-hanh-chinh-tuong-ung-cap-do-2-de-phong-chong-dich-Covid-19-tren-dia-ban-quan-Hoan-Kiem

0401Trien-khai-quy-trinh-phoi-hop-trong-viec-quan-ly-theo-doi-F0-tai-nha

31-12Tang-cuong-thuc-hien-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-Covid-19

29-12-Ke-hoach-ung-pho-voi-bien-chung-moi-cua-vi-rut-SARS-CoV-2-chung-Omicron-tren-dia-dia-ban-quan-Hoan-Kiem

24-12-Thong-bao-ve-viec-dieu-chinh-cac-bien-phap-hanh-chinh-tuong-ung-cap-do-3-de-phong-chong-dich-Covid-19-tren-dia-ban-quan-Hoan-Kiem

20-12-Phuong-an-Trien-khai-Tram-y-te-luu-dong-de-thu-dung-dieu-tri-nguoi-benh-Covid-19-tai-cac-truong-Mam-non-Tieu-hoc-tren-dia-ban-quan

03-12-Ve-viec-dam-bao-phong-chong-dich-Covid-19-khi-hoc-sinh-quay-lai-truong-hoc

03-12-Trien-khai-cac-bien-phap-cap-bach-thich-ung-an-toan-linh-hoat-va-kiem-soat-hieu-qua-dich-Covid-19-trong-tinh-hinh-moi-tai-Cong-dien-so-26.CD-UBND-cua-Chu-tic

295-Ve-viec-su-dung-ung-dung-PC-Covid-trong-cong-tac-phong-chong-dich-Covid-19

19-11-Thuc-hien-Cong-dien-so-24.CD-UBND-trong-giam-sat-xet-nghiem-cac-truong-hop-co-nguy-co-cao-tu-cac-dia-ban-co-dich-tro-ve-Thanh-pho

291-Tiep-tuc-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-Covid-19-trong-tinh-hinh-moi-theo-huong-dan-tai-Cong-dien-so-23.CD-UBND-cua-UBND-thanh-pho

289-Ve-viec-thuc-hien-c259-ac-bien-phap-phong-chong-dich-Covid-19-tai-cac-co-quan-don-vi-toa-nha-van-phong-2

284-Thong-bao-ket-luan-cua-Ban-Thuong-vu-Thanh-uy-ve-cong-tac-phong-chong-dich-Covid-19-tren-dia-ban-Thanh-pho

282-Thuc-hien-Ke-hoach-243.KH-UBND-quy-dinh-tam-thoi-thich-ung-an-toan-linh-hoat-kiem-soat-hieu-qua-dich-Covid-19

262-TK-cac-bien

261-TK-cac-bien

250-Thuc-hien-quet-ma-QR-tai-co-quan-cong-so-va-kiem-tra-hoat-dong-CCDVVC-bang-xe-mo-to-xe-hai-banh-co-ung-dung-cong-nghe-theo-Chi-thi-so-22.CT-UBND-cua-UBND-TP-Ha-Noi