SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

Văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19

242-Cong-van-tiep-tuc-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-COVID-19-theo-Chi-thi-so-22-CT-UBND_cuongnt-24-09-2021_11h19p5327.09.2021_09h31p0

241-.-Cong-van-thuc-hien-dot-cao-diem-tuyen-truyen-phap-luat-ve-phong-chong-dich-Covid-19-tren-dia-ban-Thanh-pho

240-Thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-Chu-Xuan-Dung-Pho-chu-tich-UBND-Thanh-pho-Pho-Chi-huy-truong-So-Chi-huy-phong-chong-dai-dich-Covid-19-thanh

Chi-thị-22-_2021_09_20_1632151601_ctub-22-2021_signed

17-9-510-Thong-bao-ket-luan-chi-dao-cua-dc-Chu-Xuan-Dung-Pho-Chu-tich-UBND-Thanh-pho-Pho-Chi-huy-truong-So-Chi-huy-phong-chong-dich-Covid-19-TP-HN-tai

Phuong-an-thanh-lap-va-van-hanh-Tram-Y-te-luu-dong-trong-truong-hop-trien-khai-cach-ly-va-dieu-tri-F0-tai-nha-noi-luu-tru-tren-dia-ban-Q.-Hoan-Kiem

Thong-bao-14-9-RRUNG-UONG-ket-luan-cua-lanh-dao-chu-chot-ve-tinh-hinh-dich-benh-va-cong-tac-trien-khai-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich

14-0-Quan-uy-ve-viec-thanh-lap-khu-cach-ly-tap-trung-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-Covid-19

Ke-hoach-xet-nghiem-dien-rong-tiem-chung-vac-xin-phong-Covid-19-cho-nguoi-dan-tren-dia-ban-quan-Hoan-Kiem

Thuc-hien-Chi-thi-so-20.CT-UBND-ngay-03.9.2021-cua-UBND-Thanh-pho-ve-Tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-Covid-19-tren-dia-ban-Thanh-pho

213-tang-toc-kiem-soat-tinh-hinh-dich-benh-phong-chong-dich-Covid-19-theo-Cong-dien-so-20.CD-UBND-cua-Chu-tich-UBND-thanh-pho

03-9-CT-20-TANG-CUONG-CHONG-DICH-1

01-9-13802-Ke-hoach-dam-bao-cong-tac-y-te-phong-chong-dich-Covid-19-cho-le-khai-giang-nam-hoc-2021-2022

6-9-Quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-To-dieu-tri-Covid-19-tai-nha

01-9-06-Sao-luc-Chi-thi-cua-Ban-Thuong-vu-Thanh-uy-ve-tiep-tuc-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-phong-chong-dich-Covid-19-tren-dia-ban-Thanh-pho

01-9-1253-Thành-lập-khu-cách-ly-Y-tế-tập-trung-trên-địa-bàn-quận-Hoàn-Kiếm

203-Chỉ-đạo-thực-hiện-Thông-báo-số-167-TB.QU-ngày-27.8.2021-của-Ban-Thường-vụ-Quận-ủy-về-tiếp-tục-tăng-cường-các-biện-pháp-phòng-chống-dịch-Covid-19-trên-địa-bàn-quận

27-8-Triển-khai-chỉ-đạo-của-đc-Phó-Bí-thư-Thành-ủy-tại-HN-giao-ban-trực-tuyến-công-tác-phòng-chống-dịch-Covid-19-của-Sở-Chỉ-huy-phòng-chống-dịch-TP-với-các-quận-huyện-thị-xã

198-25-8-Công-văn-94-vv-tuyên-truyền-CBGVNV-tham-gia-các-cuộc-thi-của-Tổng-LĐLĐVN-1

Triển-khai-Công-điện-số-1102.CĐ-TTg-ngày-23.8.2021-c1213-23-6-ủa-Thủ-tướng-Chính-phủ-và-Công-văn-số-2750.UBND-KGVX-ngày-23.8.2021-của-UBND-Thành-phố-1

Triển-khai-Nghị-quyết-số-68.NQ-CP-ngày-01.7.2021-của-Chính-phủ-và-Nghị-quyết-số-02.2021.NQ-HĐND-ngày-23-6-2021-của-HĐND-Thành-phố.-1

123-24-8-Thông-báo-kết-luận-đ.c-Chủ-tịch-UBND-quận-Hoàn-Kiếm-tại-cuộc-họp-nghe-TT-y-tế-quận-BC-công-tác-phòng-chống-dịch-Covid-19

Triển-khai-Công-điện-số-1102.CĐ-TTg-ngày-23.8.2021-c1213-23-6-ủa-Thủ-tướng-Chính-phủ-và-Công-văn-số-2750.UBND-KGVX-ngày-23.8.2021-của-UBND-Thành-phố

192-Công-văn-93-vv-tăng-cường-tham-gia-thực-hiện-nghiêm-các-BP-phòng-chống-Covid

191-Tăng-cường-các-biện-pháp-thực-hiện-nghiêm-giãn-cách-xã-hội-để-ngăn-chặn-dịch-bệnh-Covid-19

190-tiếp-tục-triển-khai-chiến-dịch-tiêm-chủng-vắc-xin-phòng-Covid-19-trên-địa-bàn-quận-Hoàn-Kiếm

189-Chấn-chỉnh-trong-điều-hành-công-tác-phòng-chống-Covid-19

CĐ-19-20-8-2021_08_21_1629542444_cdub-19-2021_signed

cdd1926-tb-hđnd.signed-1

188-tiếp-tục-đẩy-mạnh-triển-khai-cài-đặt-ứng-dụng-Bluezone-và-quét-mã-QR-phục-vụ-công-tác-truy-vết-phòng-chống-dịch-Covid-19-1

CONG-VĂN-PCD

1199-11-8-Tăng-cường-các-biện-pháp-phòng-chống-dịch-bệnh-Covid-19

181-Công-văn-85-vv-triển-khai-một-số-nhiệm-vụ-cấp-bách-phòng-chống-dịch-Covid19

Tăng-cường-các-biện-pháp10-8-an-toàn-phòng-chống-dịch-Covid-19-tại-các-khu-vực-có-nguy-cơ-vùng-da-cam-trên-địa-bàn-quận

181-9-8-Kế-hoạch-phòng-chống-dịch-Covid-19-đáp-ứng-với-các-cấp-độ-dịch-trên-địa-bàn-quận-Hoàn-Kiếm-năm-2021

2564-Công-điện-của-Bộ-Y-tế-tăng-cường-biện-pháp-phòng-chống-dịch-Covid-19-1

180-2021_08_10_1628559472_tbub-577-2021_signed-1

2562_88202122-UBND-TP

178-06-8-2CT-18-021_08_06_1628242783_cdub-18-2021_signed

177-Công-văn-81-vv-triển-khai-một-số-nhiệm-vụ-cấp-bách-phòng-chống-dịch-Covid19-2

176-Thông-báo-kết-luận-của-Thường-trực-Thành-ủy-về-tăng-cường-các-biện-pháp-phòng-chống-dịch-Covid-19-trên-địa-bàn-Thành-phố

174-30-7-Công-văn-80-vv-tăng-cường-tham-gia-thực-hiện-các-biện-pháp-phòng-chống-dịch-Covid-19-2

173-28-7-Kế-hoạch-tổ-chức-chiến-dịch-tiêm-chủng-vắc-xin-phòng-Covid-19-trên-địa-bàn-quận-Hoàn-Kiếm-1

174-28-7-áo-kết-luận-của-Thường-trực-Quận-ủy-về-việc-tổ-chức-tiêm-vắc-xin-Covid-19-trên-địa-bàn-quận

PGD_20210726_103238_Kế-hoạch-triển-khai-chỉ-thị-17-của-ngành

170-25-7-1025-UBND-QUAN-COVID

169-24-7-2656-KH-SGDĐT24.07.2021_13h58p40_signed

17-23-7-chi-thi-17-ct-ubnd-2021-ha-noi-gian-cach-xa-hoi-de-phong-chong-covid-19

167-22-7-Thực-hiện-các-biện-pháp-cấp-bách-phòng-chống-dịch-COVID-19-theo-Công-điện-số-16.CĐ-UBND-của-Chủ-tịch-UBND-Thành-phố

165-21-7-CĐ-16-ubndtp-1

164-21-7-CĐ-Công-văn-77-vv-triển-khai-các-biện-pháp-cấp-bách-phòng-chống-dịch-Covid-19-1

cv-sơ-ngày-207

48-19-7-quan-Công-văn-về-việc-tăng-cường-các-biện-pháp-cấp-bách-phòng-chống-dịch-bệnh-Covid-19-trên-địa-bàn-quận-Hoàn-Kiếm-trong-giai-đoạn-hiện-nay

162-1001-19-7-QUAN-Thực-hiện-các-biện-pháp-cấp-bách-phòng-chống-dịch-COVID-19-theo-Công-điện-số-15.CĐ-UBND-của-Chủ-tịch-UBND-Thành-phố

402-LĐLĐ-1

Phương-án-162-2021_signed-UBNDTP

161-19-7-UBND-QUAN-Tăng-cường-triển-khai-thực-hiện-các-biên-pháp-kiểm-soát-ô-nhiễm-không-khí-trên-địa-bàn-quận

159-2180-12-7-20212021_07_13_1626143293_ub-2180-2021_signed

18-7-2021-công-dien-UBND-TP

13-7-2538-sgd-Cong-van-phong-chong-COVID-19-theo-chi-dao-cua-UBND-TP_cuongnt-13-07-2021_10h40p5213.07.2021_11h43p57_signed

12-7-951-UBND-quan-Quyết-liệt-thực-hiện-các-biện-pháp-phòng-chống-dịch-Covid-19-theo-Công-điện-số-14.CĐ-UBND-của-Chủ-tịch-UBND-thành-phố

12-7-CĐ-14-UBND-TP-Công-điện-về-việc-quyết-tâm-triển-khai-các-biện-pháp-phòng-chống-dịch-Covid-19-trước-diến-biến-phức-tạp-của-dịch-bệnh-trên-cả-nước-1

2149-8-7-UBND-TP-

929-7-7-UBND-QUAN

BO-YTE-7-7-2021

CD-13-UBND

15-6-Thi-truc-tuyen-phong-chong-dich-covid-btccovid19-2021-01_signed

11-6-138-Kế-hoạch-triển-khai-tiêm-vắc-xin-phòng-Covid-19-cho-người-dân-trên-địa-bàn-quận-Hoàn-Kiếm-giai-đoạn-2021-2022

02-6-cdub-12-2021-01signed_26202121

138-Công-văn-56-vv-triển-khai-một-số-nhiệm-vụ-cấp-bách-phòng-chống-dịch-Covid19-trong-tình-hình-mới

31-5-1639-Triển-khai-một-số-nhiệm-vụ-cấp-bách-trong-công-tác-phòng-chống-dịch-Covid-19-trên-địa-bàn-TP

31-5-710-Thực-hiện-cách-ly-y-tế-cho-trẻ-em-dưới-15-tuổi

31-5-309-Thông-báo-kết-luận-của-Ban-Thường-vụ-Thành-ủy-về-một-số-nhiệm-vụ-cấp-bách-trong-công-tác-phòng-chống-dịch-Covid-19-trên-địa-bàn-Thành-phố

30-5-1647-2021-02_signed-1

680-Tăng-cường-công-tác-phòng-chống-dịch-bệnh-Covid-19-tại-trụ-sở-HĐND-UBND-quận-1

679-Tăng-cường-công-tác-phòng-chống-dịch-bệnh-Covid-19-tại-trụ-sở-HĐND-UBND-quận-2

1597-2021-01_signed-1

668-Triển-khai-quyết-liệt-các-biện-pháp-phòng-chống-dịch-Covid-19-1

614-Rà-soát-quản-lý-xét-nghiệm-cho-người-từng-đến-TP-Đà-Nẵng

601-Thực-hiện-nghiêm-công-tác-phòng-chống-dịch-bệnh-Covid-19-2

Công-văn-39-vv-tiếp-tục-thực-hiện-các-biện-pháp-phòng-chống-dịch-Covid19

1613-Cong-van-thuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-COVID-1913.05.2021_09h20p28_signed

38-CĐ-vv-tiếp-tục-chủ-động-thực-hiện-các-biện-pháp-cấp-bách-phòng-chống-dịch-Covid-19

chi-thi-12-ct-ubnd-ha-noi-thuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-covid-19

124-KH-xét-nghiệm-phát-hiện-nhiễm-Sars-Cov2-cho-các-đối-tượng-nguy-cơ-cao-trên-địa-bàn-quận

102-1557-SGDĐT-CTTT07.05.2021_17h59p37_signed-1-2

04-Rà-soát-người-từng-đến-bệnh-viện-nhiệt-đới-Trung-ương-2-1

99-Triển-khai-công-tác-bầu-cử-trong-điều-kiện-tình-hình-dịch-bệnh-Covid-19-đang-có-diễn-biến-phức-tạp-1

101-Thực-hiện-chỉ-thị-số-11.CT-UBND-của-Chủ-tịch-UBND-Thành-phố-Hà-Nội-1

ct-11-2021-01_signed-1

cdub-05-2021-01_signed-1

04-12-Cô01-ng-văn-tăng-cường-các-biện-pháp-phòng-chống-dịch-Covid-1904.12.2020_08h38p55_signed

01-CD-03-2021

02-Tăng-cường-công-tác-phòng-chống-dịch-Covid-19-2

10-557-SGD-CTTT26.02.2021_11h33p37_signed

CV-455-UBND-09-02-21

06.-chi-thi-03-ct-ubnd-ha-noi-quyet-liet-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi

CV-09-vv-tham-gia-thực-hiện-các-biện-pháp-phòng-chống-Covid-19

357-SGDĐT-CTTT31.01.2021_14h28p59_signed

PDF Embedder requires a url attribute07-chi-thi-79-ct-bgddt-2021-bien-phap-cap-bach-phong-chong-covid-19-trong-truong-hoc

PDF Embedder requires a url attribute02.-File-đính-kèm-Tai-lieu-chuyen-sau-cho-hoc-sinh-…

01.-File-đính-kèm-Bo-To-roi-Apphich-1

03.-File-đính-kèm-Tai-lieu-chuyen-sau-cho-CB-NV-GV-…

04.-File-đính-kèm-Tai-lieu-Huong-dan-Cong-tac-Y-te-…

240-Tăng-cường-công-tác-phòng-chống-dịch-bệnh-Covid-19-trong-các-CSGD-trên-địa-bàn-quận

239-2020.28.8.Công-tác-PCD-COVid-đầu-năm

231-2686-HDLN25.08.2020_10h32p48_signed

230-Đẩy-mạnh-tuyên-truyền-thực-hiện-công-tác-phòng-chống-dịch-Covid-19-trong-tình-hình-mới

227-2020.19.8.158.tăng-cường-CT-phòng-chống-dịch-bệnh-Covid-19

223-Tăng-cường-biện-pháp-phòng-chống-Covid-19-trên-địa-bàn-quận

17-8-221-2598-SGD-VP17.08.2020_11h29p09_signed

11-8-CV-84-vv-tuyên-truyền-pháp-luật-liên-quan-đến-phòng-chống-Covid19

10-8-Tăng-cường-phòng-chống-dịch-bệnh-Covid-19-trong-tình-hình-mới

07-8-CV-81-vv-tiếp-tục-thực-hiện-các-biện-pháp-phòng-chống-Covid-19

210-CV-79-vv-tăng-cường-phòng-chống-dịch-Covid19-trong-ĐV-CNVCLĐ-Thủ-đô

211-Tăng-cường-công-tác-phòng-chống-dịch-Covid-19

212-Quận-ủy-Tăng-cường-công-tác-phòng-chống-dịch-Covid-19

Thông-báo-về-phân-công-nhiệm-vụ-BCĐ-phòng-chống-Covid-19-quận

QĐ-kiện-toàn-BCĐ-phòng-chống-bệnh-viêm-đường-hô-hấp-cấp-quận-HK

Công văn số 2405/SGDĐT-CTTT ngày 27/7/2020 V/v phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Công văn số 963/UBND-TTYT ngày 26/7/2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

202-26-7.-pc-covid-Quận-HK-26-7-2020

Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 về công tác phòng chống dịch Covid-19

05-CÔNG-ĐIỆN-NGÀY-26-7-1

31-3-20.-Chỉ-thị-số-05-của-UBND-Thành-phố-về-phòng-chống-dịch-Covid-19

31-3-20.-313-Thông-báo-kết-luận-của-Chủ-tịch-UBND-TP-Hà-Nội-Phiên-họp-thứ-27-1-2

29-3-20.-03-29-3Công-điện-khẩn-của-Chủ-tịch-UBND-Thành-phố-Hà-Nội

28-3-20.-293-Thông-báo-kết-luận-của-Chủ-tịch-UBND-TP-Hà-Nội

28-3-20.-01-28-3-Công-điện-khẩn-của-Chủ-tịch-UBND-TP-Hà-Nội-19h-ngày-28-3-2020