SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI NĂM HỌC 2022 – 2023

104- 2023-1229-KH-SGD
103- 2023-686-QD-SGD
99- Hướng dẫn thông tin tuyên truyền Người tốt, việc tốt giai đoạn 23.25
98- KH STST năm 2023
97- 1134-KH-SGD
93- 1080-sgd-vp_104202316

92- 1086-SGD-KHTC
90- 1057-SGDĐT-VP

88- QĐ Đơn vị học tập Sở GD - 2023 (bản có dấu)
86- 1c. HD-SGD-938-2023_DG-XL-hang-nam_signed
85- Công văn 984 tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh ATTP năm 2023
82- Cuộc thi viết chính luận ...
78- CV 950_rasoat goi thau KHTC (1)
75- Hướng dẫn đánh giá GV, CBQL theo chuẩn nam 2022-2023
74- HD_909_SGD_QLT CÔNG TAC TUYỂN SINH 2023-2024
71- 20230328-quyet-dinh-549-sgd-quy-trinh-giai-quyet-cong-viec-noi-bo_303202316
69- KH TT 651
64- Kế hoạch 732 Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy ngành GDĐT năm 2023

60- CV672 CLC
61- 684.SGD-KHTC
62-Cong van 748 - Ra soat muc chi tham quyen HDND
63- TB tắt đèn giờ TĐ năm 2023 (1)

56- KH-SGDĐT_co dau
55- Công văn số 640
54- 2023-544-KH-SGD
52- HD CẠP NHAT TRE 5 TUOI
51- 495-SGDĐT-VP
50- ke-hoach-kstthc_212202315
49- ke-hoach-kt-kstthc_212202315
48- khkt-cchc-ttpbkt-cchc-gdpl-va-tdkt_212202315
47- Cong van 471.SGDĐT-KHTC ngay 24.2.2023
46-SGD-GDMN(22.02.2023_09h22p57)_signed
45- 362-QD-SGD(22.02.2023_09h30p53)_signed
42- xet-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-giao-duc_
41- 377-KH-SGD(17.02.2023_17h32p07)_signed
40- Ke-hoach-to-chuc-Hoi-thi-_lochx-15-02-2023_09h49p01(16.02.2023_15 h11p50)_signed
37- KH Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023
30- kh-pctn-nam-2023_72202313
24- CV đôn đốc nộp KL về TCCT
23- 217-SGD-KHTC(06.02.2023_09h53p07)_signed
21- 196-KH-SGD(02.02.2023_10h14p20)_signed

[15- 20230109-Ke-hoach-truyen-thong-tham-muu-ban-hanh-van-ban-kiem-tra -
18- KH tổ chức các hoạt động KN ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

11- 80-SGD-KHTC(13.01.2023_10h27p31)_signed
08- 4452-SGD-KHTC(20.12.2022_17h58p58)_signed
07- -SGD-KHTC(06.01.2023_17h34p12)_signed
04-. CV-TKCLP-2022_signed
03--SGD-KHTC(04.01.2023_16h56p27)_signed
02-QD-SGD(04.01.2023_10h01p08)_signed
01- 4651-KH-SGD(03.01.2023_14h55p07)_signed
228- 4582-KH-SGD(27.12.2022_17h28p45)_signed
227- 4465-SGD-CTTT-KHCN(19.12.2022_17h11p36)_signed
224- HD SỐ 4388 SGDDT TTr ngay 15 12 2022 (1)
222- Cong-van-tang-cuong-tuyen-truyen-ve-tac-hai-cua-thuoc-la-va-thuoc -la-dien-tu_lochx-15-12-2022_11h44p34(15.12.2022_16h30p52)_signed
225- CV-su-dung-221- OTP-tren-he-thong-mail-GOV_lochx-14-12-2022_08h53p31(1 5.12.2022_10h05p54)_signed (2)
219- TP.-Cong-van-bao-cao-tong-ket-nam-2022_nguyentrunghieu-12-12-2022 _20h06p10(14.12.2022_10h42p06)_signed (3)
218- Ke-hoach-TCD-KNTC_nguyentrunghieu-13-12-2022_11h05p50(14.12.2022_ 09h43p15)_signed (2)
216- CV số 422 TTr
215- 4280-KHLT-SGD-CDN(12.12.2022_17h48p29)_signed (1)
214- 1977-QD-SGD(12.12.2022_17h44p11)_signed
213- CV-Thu-thap-thong-tin-DDCN-tren-CSDL-Nganh_lochx-09-12-2022_17h33 p31(12.12.2022_10h38p39)_signed (1)
212- CV-thuc-hien-chi-thi-18-cua-TTg_lochx-05-12-2022_09h46p09(06.12.2 022_14h22p40)_signed (2)
211- 4189-SGD-KHTC(02.12.2022_17h13p03)_signed
210- Kế hoạch tiết kiệm, phòng chống lãng phí giai đoạn 2021.2025 (1)
209- 4163-SGD-TCCB(29.11.2022_11h34p43)_signed

208- 2022-Cong-van-Tham-do-du-luan-NGUT-2023_chunglh-22-11-2022_18h46p 33(23.11.2022_10h30p47)_signed
226-4381-sgd-vp LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

207- Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên nhân dịp Tết Nguyên đán 2023
206- 3967-KH-SGD(17.11.2022_14h44p02)_signed (1)
205- 2120.vp_signed (1)

pdf-embedder url=”https://mamnonbhanoi.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/204-20221024-Cong-van-huong-dan-cong-tac-phap-che-2022_chunglh-27-10-2022_13h04p1431.10.2022_09h55p25_signed.pdf” title=”204- 20221024-Cong-van-huong-dan-cong-tac-phap-che-2022_chunglh-27-10- 2022_13h04p14(31.10.2022_09h55p25)_signed”]

203.-Bao-dam-an-ninh-an-toan-tu-van-tam-ly-trogn-truong-hoc_lochx-0 1-11-2022_17h44p51(02.11.2022_10h27p51)_signed
202- Kế hoạch liên ngành 4796 thực hiện Công tác y tế trường học năm học 2022-2023
201- CV-AN-AT-mang-10-2022_lochx-02-11-2022_17h41p45(03.11.2022_14h03p 07)_signed
200- 3625-SGD-KHTC(28.10.2022_17h45p31)_signed

199- .-BC-TSC-2022_chunglh-25-10-2022_20h35p12(26.10.2022_11h24p27)_s igned
197- KH-CT-truong-hoc-xanh-22-25-V2_hoatl-17-10-2022.-908(24.10.2022_1 7h27p05)_signed

196- HD ĐĂNG KÝ THI ĐUA 2022-2023
195- CV-Thu-thap-thong-tin-DDCN-tren-CSDL-Nganh-058_hoatl-19-10-2022_1 6h40p26(20.10.2022_15h03p13)_signed
194- 3374-KH-SGD(17.10.2022_17h45p36)_signed
193- 3356-SGD-KHTC(17.10.2022_17h35p35)_signed
192- 3392-SGD-VP(17.10.2022_17h47p20)_signed

191-Hướng dẫn xây dựng dự toán Công đoàn năm 2023 (1)
192- 3392-SGD-VP(17.10.2022_17h47p20)_signed

189- KH-tap-huan-phong-chong-tai-nan-thuong-tich_lochx-12-10-2022_17h5 0p14(13.10.2022_16h48p49)_signed
188- TB-ket-luan-giao-ban-khoi-cac-truong-cong-lap-thang-9.2022_chungl h-12-10-2022_10h19p42(13.10.2022_15h48p21)_signed
187- 3269-SGD-CTTT-KHCN(11.10.2022_17h41p37)_signed
CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO
185- CV-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich_lochx-10-10-2022_14h 49p18(10.10.2022_17h32p12)_signed
184 -3233-SGD-VP(10.10.2022_18h06p39)_signed
183- 1568-QD-SGD(06.10.2022_11h40p19)_signed
181- 44-QLT-Gop-Y-Huong-dan-skkn-2022-2023-V1-863_cuongnt-30-09-2022_1 6h50p42(06.10.2022_08h42p41)_signed
181- 3034_61020229
181- 44-QLT-Gop-Y-Huong-dan-skkn-2022-2023-V1-863_cuongnt-30-09-2022_1 6h50p42(06.10.2022_08h42p41)_signed

181- 3034_61020229
180- CV_so_2844_cua_So_GD_ve_viec_huong_dan_thuc_hien_nhiem_vu_giao_duc_the_chat__hoat_dong_the_thao_va_y_te_truong_hoc_nam_hoc_2022-2023_252cb

177- 3125-SGD-CTTT-KHCN(03.10.2022_15h37p49)_signed
176- Công thư tháng 10.2022
175- Kế hoạch tổ chức Giải Thể thao CBGV,NV ngành GDĐT năm 2022
174- cong_van-sgd-khtc2209202216h46p49signed_310202215
170- 1262-qd-sgd3008202214h42p14signed_199202217
168- 13092022-PGD-THPT-ve-tu-KT-CCHC_chunglh-14-09-2022_20h31p20(16.09 .2022_08h06p52)_signed
167- huong-dan-kiem-tra-noi-bo-nam-hoc-2022-2023_159202215
166- trien-khai-cong-tac-thanh-tra-kiem-tra-nam-hoc-2022-2023_159202215
165- 2725-HDLT-SGD-CDN(13.09.2022_14h08p02)_signed
162- chi_dao_dau_nam_hoc_8920229
160- 2603-SGD-GDMN
159- 2602-SGD-GDMN_414e3
156- 2022-Cong-van-trien-khai-xet-chon-nha-giao-tieu-bieu-cua-nam-_chu nglh-25-08-2022_09h42p49(29.08.2022_09h10p37)_signed

155- 2487-sgd-vp2408202214h45p11signed_248202215
154- 2475-sgd-vp2308202214h47p27signed_248202214